Entegrado

KVKK Aydınlatma Metni

Tanımlar/Taraflar

Tanımlar: Aksi belirtilmedikçe, bu sayfada kullanılan terimler Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki terimlerle aynıdır.

Veri Sorumlusu: Site/Entegrado

Veri Sahibi: Kullanıcı/Üye

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Aydınlatma Metni: KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması* ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanmış metin.

Tüm Kullanıcılar / Veri Sahipleri

Üye Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Ad Soyad
• T.C. Kimlik
• Şirket Ünvanı
• Şirket Adresi
• Şirket Vergi Kimlik No
• Şirket Vergi Dairesi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Firma / Ürün / Hizmet'lere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek Hizmet'lerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• E-Posta Adresi
• Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ Ürün / Hizmet'lerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Finansal Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Şirket Bilgileri
• Banka Hesap NO
• Site Üzerinde Kullanılan Ödeme Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Üye İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Fatura
• Destek Talep Bilgisi
• Satın Alınan Hizmet Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek Hizmet'lerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
Üye Pazaryeri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Satış Bilgileri
• Müşteri Yorumları
• Kargo Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış sonrası destek Hizmet'lerinin yürütülmesi
⚬ Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
⚬ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
⚬ Anonim şekilde veri analizi yapılması
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar
• Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
⚬ Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
⚬ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
⚬ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
⚬ Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi
⚬ İş faaliyetlerinin denetimi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
• İşitsel Kayıtlar (Çağrı Merkezi Kayıtları)
Kişisel Veri İşleme Amaçları
⚬ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
⚬ İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
⚬ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Ürün / Hizmet'lerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
⚬ Talep / Şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

*Kişisel verileriniz Frankfurt, Almanya'da depolanmakta olup, işlenmek üzere Türkiye'ye aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz -işlenme zorunluluğunun ortadan kalkması durumunda- talep edilmesi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, ıslak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile yukarıda yer alan Veri Sorumlusu adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi'nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Geçerlilik

Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu tarafından yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır. Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni'nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Veri Sorumlusu tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni'nin GamerMarkt.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın; İletişim Sayfası